Направление за ЯМР. Цена с и без него, валидност и др.

Как и къде да извадим направление за Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) по Здравна каса. Каква цена има то и какъв е срокът за неговата валидност.

Изследването по метода на ЯМР се числи към медико-диагностичните дейности на здравните заведения.

То се провежда от три вида изпълнители:

1) Заведения за болн. помощ (МБАЛ, УМБАЛ и други);
2) Лечебни з-ния за специализирана доболнична помощ, които разполагат с медико-диагностични звена за образна диагностика;
3) Медико-диагност. лабор, работещи като самостоятелни или интегрирани звена към лечебни заведения.

ЯМР се числи към високоспециализираните медико-диагност. Дейности. В нормативните документи ще ги намерите под съкращението ВСМДИ. На практика то е диагностичният метод с най-висока цена, което се обуславя от скъпоструващите уредби за магнитно-резонансната томография и необходимостта от специализирано софтуерно осигуряване.

Как се достига до ЯМР?

До изследване по ядрено-магнитна методика се достига по три пътя:
 1. Хоспитализираните пациенти се изследват по изискване и назначаване на лекуващия лекар. За тази цел по-големите болници са закупили собствена уредба за ЯМР, като отделен брой заведения разполагат и с по два апарата. Други лечебни заведения са предоставили собствени площи в сградите си за външни изпълнители на тази дейност, като са сключили договори за обслужване на хоспитализираните пациенти.
 2. Амбулаторни пациенти с направление – изследването се заплаща от НЗОК. Направлението може да е за хоспитализация по дадена клинична пътека, която включва този вид изследване, а може да е за амбулаторно изследване.
 3. Амбулаторни пациенти без направление – изследването се заплаща като платена услуга на касата на съответното диагностично заведение. За целта някои болници и центрове са публикували ценоразпис с ясно определени стойности на различните видове изследвания, други обявяват цена на една област на изследване, а една не малка група не обявяват цена, а информират пациенти спрямо конкретното му желание.

Платено изследване се прави по необходимост, по предписание на лекар, когато случаят на конкретния пациент не се вписва в лимита, определен от НЗОК и той получи отказ от заплащане по Здравна каса.

Причината е, че обемът на извършваните за годината магнитно-резонансни сканирания се договаря с партньорите на Касата – изпълнителите на здравна помощ, и се разписва в Национ. рамков договор.

направление за ямр цена валидност ядрено-магнитен резонанс

Направленията за това високоспециализирано изследване се издават от лекар-специалист

Параметрите на рамковите договори не са еднакви и се фиксират година за година според наличния бюджет.

По тази причина, както и заради високата стойност на анализа, издадените направления се одобряват от директора на районните поделения на Здравно-осигурителната каса.

Все по-често магнитно-резонансното изследване се афишира и като способ за профилактична оценка на състоянието. Тогава сканирането се извършва по лично желание на пациента, за което той не може да кандидатства за издаване на направление. Услугата е изцяло платена за сметка на пациента.

Някои болници апелират амбулаторните пациенти да предоставят епикриза и друга налична документация преди изследването, за да се прецени предварително най-подходящия вид за провеждането му, да назначат предварителна подготовка, да преценят дали ще е необходимо въвеждането на контрастно в-во и да издадат рецепта за закупуването му, както и изследвания на кръвта, които в много случаи са необходими за осигуряване на високо качество на диагностиката.

Кой издава направленията?

Здравно-осигурените пациенти преминават точно определена процедура за получаване на правото да извършат ядрено-магнитно изследване за сметка на НЗОК (частните осигурителни фондове разписват собствени правила. Като правило те афишират по-бърз достъп до високоспециализираната диагностика.

Процедурата, която преминава пациентът, се състои от три стъпки:
 1. Посещение при личния лекар (общопрактикуващ). Пациентът го запознава с оплакванията си и в случай че личният лекар прецени, издава направление за преглед при специалист според конкретното заболяване/ оплакване. За целта се използва бланка №3 на МЗ – НЗОК.
 2. Преглед при специалист от доболничната помощ. Специалистът преценява дали пациентът се нуждае от провеждане на ЯМР. Той се съобразява и с лимита, който му е отпуснат от Касата за текущия период. В случай че всички предпоставки са налице, специалистът съставя искане за извършване на високоспециализирана диагностика – бланка №4 на МЗ – НЗОК (специално разписана форма) до директора на РЗОК.
 3. Направлението – бланка №4, постъпва в районното поделение на НЗОК по местоживеене на пациента, където документите на пациента се проучват и направлението получи заверка – разрешение или отказ. На това ниво се съобразяват не само наличните лимити за такава дейност, но се преценява и необходимостта от провеждането на този вид изследване.

Срок (валидност) на направлението: 30 календ. дни.

Цена на ЯМР, заплащана от НЗОК

Цената се определя всека година и се разписва в Национ. рамков договор. Тя отчита промяната в стойността на услугата. Така например през 2010 година Касата е заплащала по 183,70 лв за едно изследване, а за 2016 година стойността е 225,41 лв.

В Държавен вестник се публикува обемът дейности, които ще бъдат покрити от Касата.

За 2016 и 2017 година те са следните (даваме ги за сравнение):

Дейности по Година Обем Цена
Наредба № 40/ 2004 година 2016 8 513 броя 225,41 лв
2017 8 728 броя 225,41 лв
Наредба № 2/ 2016 година 2016 22 732 броя 225,41 лв
2017 19 461 броя 225,41 лв

Посочените данни показват, че през 2017 година направленията по Нар. №40 са увеличени с 215 броя, а тези по Нар. № 2 са намалени с 3271 броя, смятано спрямо предходната година.

Наредба № 40 е публикувана на 24 ноември 2004 г. Тя определя основн. пакет от медиц. дейности – тези, които се гарантират от бюджета, с който разполага Здравната каса. Дейностите са описани в приложенията.
Приложението под № 2, което влиза в сила през 2006 година, описва основния пакет на специализираната извънболн. Медиц. помощ. Там в отдел Образна диагностика са изброени са:

6 вида изследвания, определени като високоспециализирана диагностика. Това са:
направление за ямр цена валидност ядрено-магнитен резонанс

Пациентът съобщава на специалиста за оплакванията си, но понякога преди ЯМР се назначават друг вид изследвания

 1. Хистеросалпингография
 2. Венозна урография
 3. Интравенозна холангиография
 4. Мамография на млечните жлези
 5. ЯМР
 6. Компют. аксиална или спирална томогр.

Важно! В приложение № 2 е разписано, че образните изследвания включват разчитане от образен диагностик (специалист) и издаването на интерпретация в писмен вид, като това се включва в цената за изследването, заплащана от здравната каса.

От документите е видно, че НЗОК не заплаща контрастното в-во, в случай че е потребно за целите на изследването. Препаратът се закупува от пациента или се предоставя в диагностичния център срещу заплащане.
По тази причина някои от диагностичните и здравни заведения посочват в ценоразписите си два вида цени – изследване със и без използването на контрастна материя.

Права на пациента

 1. Пациентът като задължително осигурено лице за здраве има право на медико-диагн. дейности, като обемът се договаря между НЗОК и изпълнителите на мед. Помощ и се описва в Национ. рамков договор.
 2. Болният притежава правото да бъде насочен към лаборатория с бланка №4 – медицинско направление за диагностична дейност.
 3. Болният притежава правото за бъде информиран за лаборатории, които реализират високоспециализ. изследвания, като това е задължение на специалиста от доболничната помощ, който издава направлението.
 4. Болният притежава правото да избере самостоятелно и по собствено усмотрение лабораторията, в която ще му бъде проведено изследването.
 5. Болният притежава правото на изследване в срок от 30 календ. дни. В тези рамки той трябва да проведе изследването или да се запише в листата на чакащите (да е дадена дата и конкретен час), ако има такава.
 6. Болният притежава правото да получи направления за изследвания и прегледи, когато подготвя документи за освидетелстване пред ТЕЛК. Законът за здравето казва, че скъпоструващите изследвания в хода на експертизата на работоспособността се финансират от НЗОК в границите на бюджета й за годината.

Внимание! Уточнението е: когато те са били поискани от ТЕЛК (НЕЛК). В такива случаи се издава бланка №6, която представлява талон за медиц. експертиза. С него се извършват всички необходими прегледи и изследвания. Специалистът или лекарската комисия издава и бланка №4 за високоспециализираните дейности.

Точка 8 в договора с НЗОК задължава лечебн. заведения, които не притежават с апаратура за магнитно-резонансна томография да осигурят дейността, като сключват договореност с друго леч. заведение за болнична или извънболн. помощ.

Лимити за ЯМР

направление за ямр цена валидност ядрено-магнитен резонанс

Много заведения, които разполагат с ЯМР, насочват вниманието си към платени пациенти. Те предлагат ваучери за анализ с намаление

Всяка година НЗОК договаря определени тримесечни лимити, в границите на които ще финансира брой изследвания с ЯМР. Директорите на районни осигурителни каси разпределят допълнителни на брой направления (бланка №4) на изпълнителите, когато те са заявили необходимост от това и са я мотивирали, както и по собствена преценка. Когато се определи допълнителна стойност за изследването ЯМР, тя не може да се насочва за други цели.

Неусвоените допълнителни на брой изследвания за ЯМР се прехвърлят към следващите три месеца, като това не важи за последното за годината тримесечие.

Директорите на районни каси имат право да отпускат до 15% в повече от определените брой направления, но те се компенсират от следващото тримесечие. В този смисъл не се допуска надскачане на лимита в последното тримесечие от годината.

При изчерпване на фиксираните лимити и допълнителния брой направления за ЯМР, НЗОК уведомява районните каси с писмо. Тогава пациентите, при които потребността от такова изследване е доказана и безусловна, се причисляват към листа на чакащите. От етична гледна точка пациентите се уведомяват за необходимостта от изчакване.

Във връзка с ограничения брой изследвания годишно и високата стойност на изследването, от Здравната каса многократно са призовавали изпълнителите да упражняват строга преценка върху необходимостта от назначаване на изследването. За ядрено-магнитно сканиране се изпращат болни, които са изчерпали другите подходящи средства за диагностициране.

Как се попълва бланката за ЯМР, (под № 4)

Бланката-направление за извършване на диагностична дейност се прави в 2 екземпляра от лекар, работещ в специализирана извънболн. медиц. помощ или от изпълнител на първична извънболн. медиц. помощ по искане на ТЕЛК. За ядрено-магнитно изследване пациентът отнася бланката до РЗОК с искане за утвърждаване. Той предоставя и съпътстващата медицинска документация.

След издаване на разрешение, пациентът отнася и двата екземпляра до избраната от него лаборатория. Единият екземпляр служи за отчитане през РЗОК, а вторият, заедно с резултатите, се връща по служебен път до назначилия изследването. Направеното изследване се пази в здравното досие на пациента.

Бланката съдържа четливо и с печатни букви следната информация: номерът на амбулаторния лист на пациента, на базата на който е издадено направлението, лични данни за пациента, кодовете на РЗОК и общопрактикуващия лекар, данните на издалия направлението с код на специалността. Специфични данни са кодовете на диагнозата и на назначените диагностични изследвания.

Пациентът се подписва след извършване на изследването.

Цена на ЯМР със и без направление

направление за ямр цена валидност ядрено-магнитен резонанс

Контрастното в-во не се заплаща от Здравната каса

За извършване на изследването, разчитане на резултатите и предоставянето им на хартиен носител пациентът не дължи такса, в случай че притежава утвърдено от РЗОК направление. При необходимост, той доплаща или закупува за собствена сметка контрастното в-во. В случаите, когато има потребност от ползването на анестезия, тя не влиза в рамките на услугите, заплащани от Здравната каса, и се доплаща от пациента.

Въпреки че стойността на изследванията на различните анатомични зони е различна (както и продължителността им), Здравната каса плаща усреднена цена, която за 2016 година е 225.41 лв. По-сложните и продължителни изследвания не водят до оскъпяване или доплащане от страна на пациента.

Амбулаторните пациенти, които извършват за собствена сметка изследването, заплащат според ценовата политика на съответното диагностично звено. В тази част заведенията имат различен подход – някои определят също усреднена цена за една анатомична зона, докато други са изготвили детайлен ценоразпис, в който са описани различните видове дейности и тяхната стойност.

Въпроси и впечатления на на пациенти

 • Джони (МС общество): Множествената склероза ми я поставиха преди година, а сега ми дадоха направление за ново изследване. Обаче се разбра, че ми трябват две – и за главен мозък, и за гръбначен. Тогава две направления ли ще ми трябват или с едното правя и двете изследвания?
 • Гого (МС общество): Аз трябваше да правя на главата и на шията, но по Касата се давало само едно направление, а другото трябвало да си го платя.
 • Дани (МС общество): Това изследване показва дали действа терапията, обаче НЗОК не поема всичките разходи.
 • К. Михайлова (Bg-mamma): Цената за резонанса варира доста – може да е 300, може да е 600 лв. Водих детето във Варна. За главен мозък искаха 300 лв, още 150 лв за контраста и още 120 лв за анестезиолога, който стоеше с него през цялото време. Значи много зависи колко ще излезе накрая. Но начинът е да се намери направление.
 • К.Стоянов (въпрос до НЗОК): Питах защо резонансът се назначава отделно от общия пакет изследвания и ми отговориха, че така се осигурява правото на пациента да извърши свободен избор на леч. заведение, където да му бъде извършено сканирането. И тъй като не всички заведения имат договори и за резонанс, и за другите дейности, резонансът се назначава отделно.
 • Бел-Лора (Bg-mamma): Много бързо ни дадоха направление, защото имахме много други изследвания, направени предварително. Освен това си носих всичката документация. Тази част е от изключителна важност – да покажеш всичко, което си правил и имаш.
 • Мирослав (Дата.бг): Защо толкова трудно се дава резонанс в България? Сега ми трябва, а дават само в краен случай. И да дадат, пак се чака супер много.
 • Павлин (BG-mamma): Ходих при петима доктори и никой не иска да ми даде направление за резонанс. Всеки казва, че болки в коляното не е достатъчно сериозно като проблем, че да ми дават за безплатно.
 • Мемо (Дата.бг): Да вземеш направление е все едно да изкараш мръвка изпод зъбите на разярено куче, дето не е яло няколко дни.
Още подобни и свързани публикации:

Enjoyed this post? Share it!

 

4 коментара по “Направление за ЯМР. Цена с и без него, валидност и др.

 1. Имам гонартроза на двете колене, което се вижда от рентгеновата снимка. Но след физиотерапия /интерферентен ток, магнитотерапия/ направих частно лазерна терапия, после и гонафуреза и за съжаление няма подобрение. ЯМР показва всичките връзки в коляното което не показва рентген. Какво е това лечение на основание на рентгена както преди 40 години! За това има нови технологии които веднага ще покажат истинските причини за промени в коляното кат : скъсан минискус, крестосаните връзки, шипове и др. – но какви „специалисти“ имаме, които не дават направления за ЯМР? Просто е смешно НЗК да определя брой направления, като се има и предвид Чернобил 1986 год. Възмутена съм от подхода на тези които „довършват“ народа. Господа – болен и тъп народ се по-лесно управляв,а но до кога? Ние станахме стока с различни ценил

 2. Здравейте, съпругът ми има направление за невролог от личния лекар, според когото най-добре да се направи ЯМР за диагностициране на тежестта на дискова херния на кръста (преди 10 години му е правена операция, но сега отново се влошава). Човекът има 24 години трудов стаж и логичния въпрос – как би могъл да отиде на ЯМР въз основа на прилежно изпращаните от него всеки месец, без прекъсване, осигуровки. Разбрахме, че трябва да търсим невролог, който е готов да напише индивидуално искане до РЗОК. Ще Ви бъдем безкрайно благодарни, ако можете да ни ориентирате.

 3. Здравейте,имам един въпрос .Лежа в болница заради белодробно заболяване което след рентгенова снимка излиза бронхиални изменения.Лекуват ме с.пинецелин и левофлоксацин както и урбазон,вече един месец.Подобрение няма.Накрая доктора ми казва че било тютюнджийска кашлица.Аз се задъхвам и понякога съм и на кислород.Та въпросът ми е след като съм пациент в лечебното заведение и ми отказват да си направят компютърна топография(скенер)на бял дроб аз имам ли право по време на престоя си да си направя сама като си го.платя частно или трябва да прекратя лечението и чак тогава.

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *